Proklientský přístup

Pro svého klienta vždy a za každých okolností pracuji naplno za pomoci všech svých znalostí a schopností.

Odborné právní služby

Jako advokát poskytuji právní služby ve všech oblastech práva. Poradím Vám, jak problém nejlépe vyřešit.

Cíl

Mým cílem je spokojený klient. Můžete očekávat flexibilní a diskrétní přístup za předem jasně stanovených podmínek.

O mně

Mgr. Jakub Jelínek, advokát

V roce 2017 jsem dokončil studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu studia jsem působil jako právní praktikant v Advokátní kanceláři JUDr. Miroslava Martináka v Šumperku. Svoji koncipientskou praxi jsem absolvoval v Advokátní kanceláři Coufalová & Kubíková s.r.o. v Brně, se kterou i nyní nadále úzce spolupracuji. Po úspěšném složení advokátních zkoušek v roce 2021 vykonávám advokacii jako samostatný advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 19955.

V rámci své praxe spolupracuji s odborníky v souvisejících oborech, zejména s notáři, daňovými poradci, insolvenčními správci, soudními znalci, exekutory a překladateli, aby poskytování mých služeb a navrhované řešení bylo opravdu komplexní.

Od roku 2018 působím také jako člen zastupitelstva mé rodné obce Bludov v podhůří Jeseníků, což pozitivně ovlivňuje i mé znalosti a zkušenosti z veřejného práva. A pokud zrovna neposkytuji právní služby či nevykonávám funkci zastupitele, tak se věnuji své rodině, přátelům nebo sportu.

Jakub Jelínek

Právní služby

Právní odvětví, kterým se věnuji nejčastěji

Obchodní právo

Komplexní služby týkající se obchodních korporací a podnikání (založení společnosti, valné hromady, akvizice, převod obchodního podílu, fúze, koupě závodu, obchodní podmínky, smlouvy o výkonu funkce).

Občanské právo

Tvorba, revize i ukončení smluv, vymáhání pohledávek, vlastnické právo, sousedské spory, dědické právo, náhrada škody, bezdůvodné obohacení, ochrana spotřebitele, GDPR.

Právo nemovitostí

Komplexní služby týkající se dispozice s nemovitostmi (koupě, prodej, darování, nájem, pacht, věcná břemena, zástava), advokátní úschova, developerské projekty, prohlášení vlastníka, společenství vlastníků jednotek.

Rodinné právo

Zastupování při rozvodu, úprava poměrů dětí a určení výživného, vypořádání společného jmění manželů, úprava majetkového režimu manželů.

Pracovní právo

Tvorba a revize pracovněprávní dokumentace (pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, dohody, interní předpisy), rozvázání pracovního poměru, výpověď, odstupné.

Trestní a správní právo

Obhajoba obviněných, zastupování poškozených, zastoupení v řízeních o přestupcích, podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání, dohoda o vině a trestu, podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Odměna

Mým cílem je, aby z hlediska odměny dávala naše spolupráce smysl oběma stranám. Způsob sjednání odměny záleží vždy na konkrétním případu a vyplyne z našeho prvního setkání, na kterém probereme nejen Vaši věc, ale také způsob a výši odměny za poskytování právních služeb. Pro Váš přehled uvádím druhy odměn, na kterých se společně můžeme domluvit a které mohou být také vzájemně kombinovány.

Časová

Odměnu určuje počet hodin strávených na konkrétní věci. Má standardní hodinová sazba činí podle složitosti a termínové náročnosti věci od 1.800,- Kč. Předem Vám sdělím přibližný časový odhad.

Úkonová

Odměnu stanovuje počet poskytnutých úkonů právní služby. Na základě dohody stanovíme fixní cenu za jednotlivý úkon. Předem Vám sdělím předpokládaný počet úkonů, které bude potřeba ve věci učinit.

Fixní

Odměna je stanovena u právních služeb, kde lze dopředu stanovit její rozsah. Typicky sepsání smlouvy k převodu nemovitosti včetně advokátní úschovy. Takto dopředu stanovená cena je za vyřízení celé věci.

Podílová

Odměna je stanovena jako podíl na hodnotě věci nebo na výsledku věci. Zpravidla nesmí překročit 25 % z hodnoty nebo výsledku věci.

Paušál

Odměna pro klienty, kteří plánují využívat mé služby pravidelně. Jedná se o pravidelnou platbu, která zahrnuje určité konto počtu hodin právních služeb za cenu nižší, než je běžná hodinová sazba. Typicky se jedná o měsíční paušální dohody.

Tarifní

Tarifní odměna, nebo také odměna mimosmluvní, je stanovena právním předpisem, konkrétně vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Česká advokátní komora byla dne 5. února 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Blog

Aktuality

Máte dotaz?

Kontaktní formulář

Máte-li jakýkoli dotaz nebo si se mnou chcete domluvit schůzku, kontaktujte mě telefonicky, emailem nebo prostřednictvím rychlého kontaktního formuláře zde.

+420 731 242 239
jelinek@advokatjelinek.cz

  Kontakt

  Kontaktní informace

  Brno

  Bohunická 517/55
  619 00 Brno
  +420 731 242 239
  jelinek@advokatjelinek.cz
  Osobní schůzky dle domluvy předem

  Šumperk

  Lidická 506/63
  787 01 Šumperk
  +420 731 242 239
  jelinek@advokatjelinek.cz
  Osobní schůzky dle domluvy předem