Rozvod manželství je velmi psychicky náročným procesem, který často provází pocity vzteku, smutku, zklamání a silný stres. K této zátěži plynoucí ze samotné situace se ale nutně také přidává stres z rozvodového řízení. Manžele procházející rozvodem provází pocit nejistoty z podoby vlastní budoucnosti a strach ze zdlouhavého a náročného řízení, které se dotýká té nejintimnější sféry života – manželství a jeho rozvratu, dětí a společného majetku.

Výsledek rozvodového řízení zásadním způsobem ovlivní Vaši budoucnost a z tohoto důvodu je velmi důležité si vybrat správného advokáta, který Vám pomůže toto období zvládnout v co nejkratším čase a s co nejmenším stresem a komplikacemi. Pokud máte po boku v rozvodovém řízení zkušeného advokáta, tak je Vaše pozice výrazně silnější, než když jste na vše sami.  Advokát má zkušenosti a zná veškeré souvislosti, nutné kroky a Vy se tedy nemusíte obávat zbytečných chyb a poškození Vaší osoby. Advokát Vás může také zastupovat v celém procesu jednání a můžete se tak vyhnout často nepříjemné komunikaci s Vaším manželem či manželkou nebo jejich vlastním advokátem.

Advokát k celé věci přistupuje s chladnou hlavou a může Vám tímto pomoci efektivně dosáhnout dohody s druhou stranu a tím ušetřit také spoustu peněz a času. Rozvod totiž může proběhnout dvěma způsoby. V případě, kdy se manželé dohodnou, se jedná o tzv. nesporný rozvod a samotné soudní řízení je poté víceméně jen formálním aktem schválení dohody obou manželů. Pokud se manželé nedohodnou nebo druhý z manželů o rozvod nestojí, tak se jedná o tzv. sporný rozvod. V případě tohoto druhu rozvodu musí soud zkoumat, zda je manželství skutečně rozvráceno. Toto řízení je zásadně delší a také nepříjemnější pro obě strany z důvodu nutnosti dokazování rozvratu manželství.

Pro dosažení nesporného rozvodu je nutné, aby se manželé předem dohodli na tom, jak budou po rozvodu pečovat o společné nezletilé děti a soud tuto jejich dohodu schválil v samostatném řízení, jak si mezi sebou rozdělí společný majetek, jak vyřeší situaci se svým bydlením, případně jestli bude součástí vyrovnání výživné mezi rozvedenými manželi. Tento postup je ale možný pouze pro manželství, která trvala alespoň jeden rok a manželé spolu alespoň šest měsíců nežijí jako manželé.

Pokud se manželé nedohodnou a bude nutno přistoupit ke spornému rozvodu, tak soud nejprve bude řešit stejně jako u nesporného rozvodu v samostatném řízení úpravu poměrů nezletilých dětí manželů. Následně se přistupuje k samotnému rozvodu.  Soud zjišťuje, jak došlo k rozvratu manželství a jestli je manželství skutečně tzv. kvalifikovaně rozvráceno, což znamená že je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Řízení o vypořádání společného jmění nastává až po rozvodu na návrh jednoho z manželů.

O vypořádání společného jmění manželů a úpravě péče o nezletilé děti si povíme více v mých dalších článcích.

Zmíněné dohody ale nejsou jedinými dokumenty, které je nutné k úspěšnému rozvodu vypracovat. Zásadním dokumentem je žádost o rozvod. Tu podává jeden z manželů nebo manželé společně, a to v závislosti na druhu řízení. Soudní poplatek za podání návrhu na rozvod manželství činí 2.000,- Kč. K žádosti o rozvod manželství se také připojují důležité listiny jako je např. oddací list. Obsah této žádosti se zásadně odvíjí od druhu řízení. V případě sporného rozvodu zde bude nutné podrobně vylíčit okolnosti, které k návrhu na rozvod manželství vedou a také zde uvést příslušné důkazy. Těmito důkazy mohou být svědecké výpovědi, fotografie apod. V případě nesporného rozvodu není z povahy věci nutné uvádět žádné podrobnosti o rozvratu manželství.

Jsem si vědom toho, že období rozvodu je velmi citlivé, a proto přistupuji ke každému klientovi s trpělivostí a naprostou diskrétností. Vaši situaci společně probereme a nalezneme nejlepší řešení pro Vás a pro Vaše děti. Vypracuji pro Vás veškeré podklady pro rozvodové řízení nebo Vám pomohu připomínkovat navrhované dokumenty protistranou a zajistit tak hájení Vašich práv. Velmi rád na sebe tímto převezmu alespoň část břemena obrovského stresu, které rozvod doprovází.