Co je to advokátní úschova? A k čemu vlastně slouží?

Tento nástroj umožňuje zejména bezpečný převod finančních prostředků při transakcích většího objemu a je jednou ze služeb, kterou poskytuji svým klientům.

Advokátní úschova je nejčastěji využívána při převodu nemovitosti. Při tak zásadním životním kroku se řada lidí přirozeně obává zejména rizik spojených s platbou, a to ať už ze strany kupujícího či prodávajícího. Vlastnické právo k nemovitosti je totiž převedeno až zápisem do katastru nemovitostí, nejdříve až po uplynutí 20denní lhůty, ve které nemůže katastrální úřad návrh na vklad povolit, přestože kupní cena je běžně hrazena při podpisu smlouvy nebo jen do několika dní od jejího podpisu. Snadno se tedy může stát, že Vaše peníze budou již na účtu prodávajícího, ale s převodem samotného vlastnického práva vyvstanou problémy. Platba je ale riziková i v případě, kdy stojíte na straně prodávajícího a kupující Vám odmítá zaplatit kupní cenu v plné výši dříve, než dojde k převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí.   

Advokátní úschova nabízí řešení obou těchto rizik, protože stojí na principu držení peněz na, pro obě strany, neutrálním účtu.

Pokud byste v případě převodu nemovitosti zvolili platbu prostřednictvím advokátní úschovy, tak se standardně postupuje takto:

  • Po uzavření kupní smlouvy zašle kupující kupní cenu na zvláštní účet advokáta. Tento účet musí být samostatný pro každou jednotlivou úschovu a oddělený od majetku advokáta.
  • Po složení celé kupní ceny na účet advokátní úschovy je podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí k příslušnému katastrálnímu úřadu.
  • Po přepisu vlastnického práva v katastru nemovitostí na kupujícího uvolní advokát z bankovního účtu advokátní úschovy kupní cenu prodávajícímu.

Obecně řečeno tedy advokátní úschova zvyšuje míru jistoty ve smluvních vztazích. Pokud totiž není ve stanovené lhůtě splněna podmínka definovaná pro vydání peněz z advokátní úschovy, tak jsou peníze advokátem vráceny straně, která je do úschovy složila.

Advokátní úschova ale samozřejmě nemusí sloužit pouze k zajištění kupní ceny při převodu nemovitosti. Je možné ji využít i v jiných smluvních vztazích, ve kterých chcete zvýšit míru jistoty. Příkladem takového vztahu mohou být obchodní styky nebo třeba vypořádání společného jmění či podílového spoluvlastnictví. Advokátní úschova však nemusí být pouze úschova peněz, ale také nabízí možnost uložení důležitých dokumentů.

Pokud se rozhodnete pro advokátní úschovu, je nutné podepsat mezi Vámi a mnou jako schovatelem písemnou smlouvu, ve které definujeme práva a povinnosti všech zúčastněných stran, a to včetně nakládání se svěřenými financemi či dokumenty. Nemusíte mít tedy strach, že Vaše peníze nebo dokumenty budou použity k jiným než sjednaným účelům.

Advokátní úschova je už díky své povaze velmi bezpečným způsobem převodu peněz. Nadto je také advokát povinně pojištěn, a to ve výši nejméně 7 mil. Kč. Všechny úschovy také podléhají dohledu a kontrole České advokátní komory, jelikož každý advokát je povinen nahlásit každou úschovu České advokátní komoře.

Pokud byste rádi zajistili bezpečný převod finančních prostředků či uschování listin, neváhejte mě kontaktovat a společně nalezneme to nejlepší řešení pro Váš konkrétní případ.