Rozhodli jste se pro ukončení Vašeho vztahu? Tento životní krok je vždy nepříjemný, ale pokud máte se svým partnerem či partnerkou navíc společné nezletilé děti, situace se rázem více komplikuje. V tomto případě totiž budete muset nějakým způsobem upravit poměry nezletilých dětí do budoucna. Vyřešit musíte to, jak bude o dítě pečováno, jak a kdy se bude nepečující rodič s dítětem stýkat a v jaké výši (či zda vůbec) bude platit výživné.

Pro děti i pro rodiče je vždy nejlepším řešením, pokud se rodiče zvládnou společně dohodnout. Jak jsem již nastínil v mém předchozím článku, týkajícího se rozvodového řízení, dohoda je vždy tou nejlepší cestou. Nejenom, že umožňuje co nejvíce reflektovat Vaši individuální situaci, ale je také mnohem pohodlnější a šetří nejen Váš čas, vzájemné vztahy, ale i Vaše peníze. Pokud si necháte soudem pouze fakticky schválit svoji dohodu, tak se vyhnete zdlouhavým výslechům Vás i dětí a náročného dokazování. V případě sporného řízení se často řeší nepříjemné okolnosti rodinného života a je zasahováno hluboko do jeho soukromí, čemuž se můžete vyvarovat právě uzavřením dohody. Všechny rozhodné okolnosti totiž vyřešíme v soukromí a v klidu. Pomohu Vám vypracovat kvalitní dohodu, která bude reflektovat Vaše požadavky a bude bez právních vad. Pokud Vám druhý z rodičů nabízí vypracování dohody svým advokátem, tak není od věci si nechat takovou dohodu zkontrolovat. Mnohdy tam můžeme objevit skryté nevýhodné ustanovení ještě před podpisem a vyjednat pro Vás lepší podmínky.

Pokud ale společně dohody nedosáhnete, musí do situace vkročit soud, který rozhodne na základě návrhu některého z rodičů. V případě že s partnerem procházíte zároveň rozvodem manželství, k soudu se vždy, i když v omezeném rozsahu, podíváte i v případě uzavření dohody. V takovém případě totiž soud takovou dohodu schvaluje, pokud s dohodou souhlasí i ustanovený opatrovník dětí, kterým zpravidla bývá orgán sociálně-právní ochrany dětí (tzv. OSPOD). Před rozhodnutím soudu o poměrech nezletilých dětí nemůže být navíc manželství rodičů rozvedeno.

Rodiče, kteří jsou nesezdaní, mohou dospět k dohodě mimosoudně společně či za pomoci advokáta nebo mediátora. Mohou si také ale dát svou dohodu schválit soudem či ho nechat rozhodnout zcela, pokud k dohodě nedospějí. Řada nesezdaných párů ale nechává péči o dítě na ústní dohodě, což může do budoucna způsobit problémy. V případě, kdy se vzájemné vztahy rodičů zhorší, není taková dohoda totiž vymahatelná. Nic ale nesezdaným partnerům samozřejmě nebrání v tom, aby dali i později návrh na úpravu poměrů k rozhodnutí soudu.

Výhodou rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí ve formě soudního rozhodnutí je jeho vykonatelnost, kdy v případě porušování úpravy poměru se lze domáhat dodržování soudního rozhodnutí prostřednictvím vykonávacího nebo exekučního řízení (např. v případě, kdy není dodržován stanovený styk nebo kdy povinný rodič neplatí stanovené výživné).

V zásadě existují tři základní varianty v péči o nezletilé děti, které také ovlivňují povinnost platit výživné:

  1. Dítě je svěřeno do péče jednoho z rodičů a druhý z rodičů má povinnost platit výživné. Standardně je také určen styk druhého z rodičů s dítětem. Ke stanovení výše výživného se v praxi podpůrně užívá doporučující tabulka Ministerstva spravedlnosti České republiky, na základě které je podle věku dítěte určeno procentní rozmezí výše výživného spočítané z čistého měsíčního přijmu povinného rodiče (např. pro dítě ve věku 10-14 let připadá aktuálně na výživné z čistého příjmu povinného rodiče díl ve výši 15 až 19 %).  Použití spodní či horní hranice by mělo být vždy řádně odůvodněno. Obecně platí, že v případě více než jedné vyživovací povinnosti by se mělo určit výživné při spodní hranici procentuálního rozmezí.
  1. Dítě pobývá střídavě stejné množství času u jednoho i druhého z rodičů, zpravidla po týdnu či dvou. Výživné se obvykle stanoví oběma rodičům. Je také ale možné, že platit nebude fakticky ani jeden, protože si je rodiče vzájemně započtou. Každý z nich bude dítě vyživovat v době, kdy ho bude mít u sebe.
  2. Nepříliš často využívanou je společná péče. Využije se v případě, kdy rodiče spolu dobře vycházejí a žijí buď stále v jedné domácnosti nebo alespoň v blízkosti. Není striktně určeno, kdo a kdy bude o dítě pečovat a zásadně se nestanovuje výživné.

Soud rozhodne vždy v tom nejlepším zájmu dítěte a zohledňuje mnohá kritéria, jako jsou osobnost dítěte, poměry rodičů, stálost výchovného prostředí, citové vazby dítěte, kdo se o dítě do této doby převážně staral a případně i vlastní přání dítěte. V případě výživného poté zohledňuje potřeby dítěte, jeho věk a příjem rodičů. Často se ale stává, že jeden z rodičů podcení svoji argumentaci a dojde tak k tomu, že jsou jeho zájmy upozaděné oproti druhému rodiči. Je proto velmi důležité, aby rodič ve svém návrhu či vyjádření k návrhu dostatečně vylíčil rozhodné skutečnosti a okolnosti. Pokud se nejedná o extrémní situace, tak má vždy být respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s oběma z nich.

V neposlední řadě je třeba zmínit, že mimosoudní dohoda či rozhodnutí soudu týkající se úpravy poměrů nezletilých dětí nejsou nezměnitelné a konečné. Nejběžnějšími příklady jejich změn jsou s ohledem na zvyšující se věk dětí a s tím spojených zvyšujících se výdajů dětí zvyšování výživného nebo naopak s ohledem na pokles příjmů rodiče povinného hradit výživné snížení výživného, a to vždy dohodou obou rodičů nebo na základě návrhu podaného k soudu jedním z nich.

Z mé dlouholeté zkušenosti znám rozhodovací praxi soudů a vím, co je pro soud důležité při určování péče a výše výživného. Udělám vše proto, abych Vám pomohl dosáhnout Vámi vytyčeného cíle. Mohu Vás zastupovat při vyjednávání podmínek dohody, a to tak, aby byly co nejlépe hájeny zejména zájmy Vašich dětí, avšak současně i zájmy a práva Vaše. Pokud nedospějeme společně s druhou stranou k dohodě, mohu Vás také zastupovat v soudním řízení, kde se opět budu snažit udělat maximum pro to, aby byla hájena Vaše práva a zájmy Vašich dětí. V případě, že máte zájem projít rozvodovým řízením, nabízím také komplexní zastupování včetně majetkového vyrovnání, o kterém si povíme více v mém dalším článku.