Vypořádání společného jmění manželů

Tímto článkem uzavřeme pomyslný seriál příspěvků o rozvodovém řízení. Jedním z kroků, který Vás společně s rozvodem manželství čeká, je totiž také vypořádání společného jmění. Tento krok ovšem velmi často vyvolává ty nejbouřlivější emoce a může se tak značně protáhnout a způsobit tak nemalé obtíže. 

Společné jmění manželů (neboli „SJM“) tvoří majetek nabytý buď jedním z manželů nebo oběma společně, a to za trvání manželství. Z tohoto jednoduchého pravidla ale zákon stanoví výjimky, mezi které patří to, co:

  • slouží osobní potřebě jednoho z manželů,
  • nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl,
  • nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech,
  • nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,
  • nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.

Součástí SJM jsou ale i závazky, které vznikly za trvání manželství, a to opět se zákonnými výjimkami. Režim společného jmění manželů, a tedy i jeho obsah, může být však modifikován soudním rozhodnutím či dohodou manželů. Společné jmění manželů tak může mít menší rozsah, než předpokládá zákon nebo nemusí dokonce existovat vůbec. Pokud si nejste jistí, co přesně do společného jmění náleží, není lepší cesta, než obrátit se na odborníka, který Vaši situaci posoudí.

Pakliže dojde k zániku manželství rozvodem nebo jiným způsobem, zaniká společně s ním i SJM a je nutné jej vypořádat. Stejně je nutné postupovat i v případě zúžení rozsahu samotného SJM. Vypořádáním rozumíme rozdělení majetku a závazků, které byly součástí SJM. Zákon zná hned několik způsobů takového vypořádání.  

K vypořádání může samozřejmě dojít na základě písemné dohody. V případě nesporného rozvodu je dokonce nutné takovou dohodu uzavřít, a to ještě před rozvodem manželství. Naopak u sporného rozvodu je možné ji uzavřít i po rozvodu.  Pokud ale není možné takové dohody dosáhnout, mohou manželé podat k soudu návrh na vypořádání. Společné věci může soud přikázat jednomu z manželů, který bude muset následně druhého vyplatit, věci může rozdělit nebo rozhodnout o tom, že se prodají a rozdělí se zisk z jejich prodeje. Zákon ale také vytváří fikci vypořádání a sice, že pokud do tří let od zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění nedojde k vypořádání toho, co bylo dříve součástí společného jmění, ani dohodou, ani nebyl podán návrh na vypořádání rozhodnutím soudu, platí, že se manželé nebo bývalí manželé vypořádali tak, že

  • hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá,
  • ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné,
  • ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné.

 U množství položek v SJM v takovém případě vznikne podílové spoluvlastnictví.

Jako i v jiných případech je zde nejvýhodnější pro obě strany dosáhnout dohody. Dohoda totiž může reflektovat nejlépe Vaše požadavky. Bude možné rozdělit jednotlivé položky Vašeho společného jmění dle libosti, anebo s nimi naložit jakýmkoliv jiným sjednaným způsobem. Další nespornou výhodou dohody je také možnost flexibilního nastavení splatnosti finančního vyrovnání, včetně možnosti sjednání splátkového kalendáře.

Naopak při vypořádání SJM prostřednictvím soudního rozhodnutí, soud zásadně vychází z toho, že podíly obou manželů na majetku patřícím do společného jmění jsou stejné. Kromě toho ale soud také zohledňuje další kritéria, jako jsou např. potřeby dětí či míra zásluhy manželů na získání majetku. Všechna tato kritéria upravující míru rozložení majetku po vypořádání je třeba řádné podložit a zargumentovat. Z tohoto důvodu je i pro řízení před soudem vhodné si sjednat advokáta, který ví, jakým způsobem zajistit, aby soud zohlednil všechny pro vás relevantní okolnosti.

Každý z manželů je zároveň oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vlastního majetku vynaložil na společné jmění, a je naopak povinen nahradit, co ze společného jmění bylo vynaloženo na jeho výlučný majetek.

 

Pokud uvažujete o rozvodu manželství, Vaše manželství již bylo rozvedeno a stále nemáte vypořádané společné jmění či jste se rozhodli o úpravu Vašeho stávajícího režimu společného jmění, rád Vám pomohu řádně Váš majetek vypořádat. Vzhledem k tomu, že se v takových situacích jedná o významné majetkové hodnoty, jako jsou nemovitosti, hypotéky, automobily či bankovní účty, není radno řešení vypořádání podcenit. Zkušený advokát Vám pomůže vyvarovat se zbytečných chyb a nástrah a získat pro Vás spravedlivou část společného jmění.