Problematika věcných břemen si jistě zaslouží samostatný příspěvek. Může totiž velmi efektivně řešit nejrůznější životní situace, ale také Vás potrápit jako kupujícího při koupi nemovitosti. Věcné břemeno je vlastně určité právo k cizí věci. To znamená, že přestože je osoba vlastníkem věci, tak musí dát, konat, strpět, nebo se něčeho zdržet ve prospěch jiné osoby. To omezuje jeho vlastní vlastnické právo. Zákon rozlišuje takzvané služebnosti a reálná břemena. Podstatou služebnosti je omezení vlastníka věci v tom, že je povinen něco strpět nebo něčeho se zdržet. Oproti tomu u reálných břemen je vlastník věci zavázán vůči jiné osobě něco jí dávat nebo něco konat.

S věcnými břemeny se v životě nejčastěji setkáte v souvislosti s nemovitostmi. Velmi často je využívána tzv. služebnost bytu. Tu je možné velmi zjednodušeně chápat jako dlouhodobý nájem bytu či domu. Využívá se typicky v situaci, kdy někdo chce svoji nemovitost prodat či darovat, ale zároveň v něm chce ještě nějakou dobu žít či zcela dožít. Často se setkáváme v praxi se situací, kdy rodič daruje svému dítěti nemovitost a současně k této nemovitosti zřídí ve svůj prospěch služebnost doživotního bezúplatného užívání, čímž vyřeší za svého života rozdělení majetku a současně má jistotu, že v této nemovitostí může do konce svého života bydlet, aniž by platil nájemné. Dalším často velmi využívaným věcným břemenem v praxi je služebnost stezky či cesty přes cizí pozemek, která může snadno vyřešit problém s pozemkem bez přístupu. Výčet možností služebností je velmi široký a zákon vymezuje pouze některé jejich druhy. Není tak vyloučeno zřídit služebnost jinou, nad rámec zákona.

Rozeznáváme dva základní druhy věcných břemen. Prvním případem jsou věcná břemena k věci. Jedná se např. o již zmíněnou služebnost stezky či služebnost inženýrské sítě (vodovodu, kanalizace, elektrické sítě apod.). Tato věcná břemena nejsou vázána na oprávněnou osobu, ale na konkrétní věc – typicky pozemek. Změna majitele této věci tak nemá na trvání věcných břemen význam. Druhou kategorií jsou věcná břemena, která se váží ke konkrétní fyzické nebo právnické osobě, jejíž individuální zájmy uspokojuje. Nejčastějším břemenem tohoto typu je výše uvedené věcné břemeno služebnosti bytu.

Věcné břemeno je možné zřídit smlouvou, pořízením pro případ smrti, vydržením, ze zákona nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. Správné nastavení podmínek, práv a povinností s břemenem spojenými, je zcela zásadní pro předcházení problémům, které mohou přirozeně vzniknout ze střetu zájmů oprávněného a povinného. V procesu zřizování věcných břemen je nezbytné posoudit, zda je zřízení zvoleného věcného břemene tím nejlepším řešením konkrétní situace, zda nebude věc zatěžovat neúměrně, či nebude zbytečně snižovat její hodnotu. Služebnost může být zřízena úplatně či bezúplatně, a tak i vhodné ocenění služebnosti může způsobit problémy. Zároveň je také třeba vyhodnotit, zda zřízením věcného břemene nedojde ke střetu s jinými právy. K řízení je proto více než vhodné přizvat profesionála v oboru. S nemovitostmi mám mnoho zkušeností a rád Vám pomohu najít nejvhodnější řešení Vaší konkrétní situace.

Zřizuje-li se věcné břemeno k věci zapsané ve veřejném seznamu, např. k nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí jako věcné právo, vzniká až zápisem do tohoto seznamu (katastru nemovitostí). Stejně tak zaniká až výmazem z toho seznamu. Kupující tedy může existenci břemene ověřit předem pomocí výpisu z katastru nemovitostí. V případě, kdy zde břemeno objevíte, je třeba se mít před koupí zvláště na pozoru a důkladně prověřit jeho povahu a podmínky jeho výkonu.

Pokud stojíte na opačné straně jakožto oprávněný a nejsou řádně plněny povinnosti z věcného břemene, můžete se domoci svého práva prostřednictvím žaloby u soudu. Stejně tak je žalobou možné se domáhat práv z věcného břemene skrze institut vydržení. To znamená, že pokud např. užíváte cizí pozemek jako stezku již po mnoho let a majitel pozemku vám ji nyní odpírá, je možné se za splnění určitých podmínek prostřednictvím žaloby u soudu tohoto práva taktéž domoci. Podobných situací, které Vám mohu pomoci vyřešit, je opravdu nespočet. Neváhejte mě kontaktovat a společně nalezneme to nejlepší řešení pro Váš konkrétní případ.